ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH (OBOWIĄZKOWE)

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres korespondencyjny: al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Atlas Tower piętro 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, który jest dostępny pod adresem 80-858, Gdańsk, ul. Wałowa 23-19.

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (lub na odległość) lub potwierdzenia jej zawarcia oraz potwierdzenia otrzymanie mojej zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres[adres email Konsumenta].
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umowy, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, wyrażenie zgody na dostarczenie ww. treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia umowy, skutkuje tym że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o skutkach wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia umowy.
3. Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

abstract 2abstract 1abstract 3
logo
VisioForge © 2006 - 2023
discord